28
paź

STATUT

  • PDF
  • Drukuj
  • Email

 STATUT

Stowarzyszenia "Klub Samochodów Terenowych ŻUBRY KRAKÓW"

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Stowarzyszenie nosi nazwę „KLUB SAMOCHODÓW TERENOWYCH ŻUBRY

KRAKÓW” i zwane jest w dalszym ciągu niniejszego Statutu „KLUBEM”.

§ 2.

1. Klub posiada osobowość prawną i działa poprzez swoje organy w sposób przewidziany w

ustawie „Prawo o stowarzyszeniach” i Statucie.

2. Terenem działalności Klubu jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Siedzibą władz Klubu jest powiat Wieliczka.

4. Klub może powoływać jednostki organizacyjne podporządkowane Zarządowi Klubu jako

wewnętrzne jednostki Stowarzyszenia.

§ 3.

Klub jest zrzeszony w Polskim Związku Motorowym oraz ma prawo zrzeszać sie w innych

organizacjach na podstawie uchwały Zarzadu klubu oraz wystepować z tych organizacji

również na podstawie uchwały Zarzadu.

§ 4.

Działalność opiera sie na pracy społecznej ogółu członków.

§ 5.

Klub ma prawo używania pieczęci i odznak według zatwierdzonych wzorów.


CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 6.

Celem Klubu jest:

1/ organizowanie i popularyzowanie masowego oraz wyczynowego sportu motorowego

oraz podnoszenie poziomu sportu motorowego,

2/ organizowanie turystyki motorowo- terenowej,

3/ działanie na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz rozwijanie wsród

społeczeństwa kultury motoryzacyjnej.

§ 7.

Cele powyższe realizuje Klub poprzez:

1/ organizowanie zawodów [samochodowych – sportowych, turystycznych,

motocyklowych ],

2/ udział w zawodach sportowych krajowych i międzynarodowych oraz krajowych i

zagranicznych imprezach turystyczno-motorowych,

3/ rozwijanie sportu motorowego i szkolenia sportowego,

4/ propagowanie turystyki motorowej,

5/ organizowanie i prowadzenie stacji i warsztatów obsługi samochodów oraz innej

działalności gospodarczej podejmowanej na podstawie obowiązujacych przepisów,

6/ wystapienia do władz państwowych, samorządowych i administracyjnych, instytucji,

organizacji społecznych w sprawach zwalczania wypadków drogowych i podnoszenia

bezpieczeństwa ruchu drogowego,

7/ rozwijanie działalności propagandowej w zakresie sportu i turystyki motorowej,

organizowanie imprez kulturalnych zwiazanych z motoryzacja, rozwijanie życia

klubowego,

8/ wykonywanie innych w tym zleconych zadań z dziedziny motoryzacji [w tym przez

polski Zwiazek Motorowy ],

9/ ochrona praw zmotoryzowanych,

10/ organizowanie i prowadzenie campingów dla zmotoryzowanych.


CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIAZKI

§ 8.

Członkowie dziela sie na:

1/ zwyczajnych,

2/ honorowych,

3/ wspierajacych.

§ 9.

1/ Członkiem zwyczajny może byc każda osoba za zgoda Zarzadu Klubu. Członkowie do

lat 18-tu nie posiadają czynnego i biernego prawa wyborczego, zaś do 16-go roku życia

muszą posiadać zgodę prawnych opiekunów na członkostwo w Klubie,

2/ Członkiem honorowym może byc szczególnie zasłużony działacz na rzecz Klubu i nie

ma obowiązku opłacania składki członkowskiej,

3/ Członkiem wspierajacym może byc osoba prawna wystepująca w Stowarzyszeniu

poprzez swoich przedstawicieli, bądź fizyczna zainteresowana działalnością Klubu i

opłacająca składkę członkowską.

§ 10.

1. Członków zwyczajnych i wspierajacych przyjmuje Zarzad klubu na podstawie pisemnych

deklaracji.

2. Godność członka honorowego Klubu nadaje zebranie członków Klubu na wniosek

Członków większością głosów.

§ 11.

1. Członkowie zwyczajni maja prawo do:

1/ czynnego i biernego prawa wyboru do władz Klubu,

2/ zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz klubu,

3/ korzystania ze szkolenia sportowego i technicznego prowadzonego przez Klub,

4/ korzystania z urzadzen i sprzetu Klubu,

5/ reprezentowania i noszenia odznaki Klubu,

6/ brania udziału w zawodach sportowych i innych imprezach organizowanych przez

Klub.

2. Członkowie honorowi i wspierajacy maja prawa członków zwyczajnych z wyjatkiem

czynnego i biernego prawa wyborczego, oraz głosu stanowiacego na zebraniach

Członków Klubu.

§ 12.

1. Członkowie zwyczajni sa obowiazani:

1/ brac udział w działalnosci Klubu, oraz przestrzegac postanowien Statutu,

regulaminów i uchwał władz Klubu,

2/ regularnie opłacac składki członkowskie,

3/ podnosic swój poziom sportowy i fachowy w zakresie motoryzacji,

4/ chronic własnosc Klubu jako wspólne dobro,

5/ dawac przykład własciwej postawy moralnej oraz dbac o dobre imie Klubu,

6/ krzewic kulture motoryzacyjna.

2. Członkowie honorowi obowiazani sa przestrzegac postanowien Statutu i uchwał władz

Klubu.

3. 3. Członkowie wspierajacy obowiazani sa regularnie opłacac zdeklarowana składke.

§ 13.

1. Członkostwo ustaje w skutek:

1/ dobrowolnego wystapienia zgłoszonego na pismie,

2/ wykluczenia z klubu,

3/ smierci Członka.

2. Członek może byc wykluczony na podstawie uchwały Zarzadu za działalnosc na szkode

Klubu lub nieprzestrzeganie postanowien Statutu i uchwał władz Klubu.

§ 14.

Za wzorowe wykonywanie swych obowiazków oraz aktywny udział w realizacji zadan Klubu

Członkowie moga otrzymywac nastepujace wyróżnienia:

1/ pochwałe na pismie,

2/ nagrode rzeczowa,

3/ dyplom.

§ 15.

Za działalnosc naruszajaca postanowienia niniejszego Statutu, regulaminów, uchwał władz

Klubu, oraz działalnosc na szkode Klubu, zarzad Klubu może nakładac na członków

nastepujace kary:

1/ upomnienie,

2/ nagana,

3/ nagana z ostrzeżeniem,

4/ zawieszenie w prawach członka Klubu na okres od 6 miesiecy do 1 roku,

5/ wykluczenia.

§ 16.

1. Od decyzji o ukaraniu przysługuje odwołanie w terminie 7 dni do Sadu Koleżenskiego.

2. Szczegółowy tryb postepowania dyscyplinarnego okresla regulamin Sądu Koleżenskiego.


WŁADZE KLUBU

§ 17.

1. Władzami Klubu sa:

1/ Walne Zgromadzenie,

2/ Zarzad,

3/ Komisja Rewizyjna,

4/ Sad Koleżenski.

2. Kadencja władz Klubu trwa cztery lata.

3. W trakcie kadencji Zarzad, Komisja Rewizyjna i Sad koleżenski maja prawo

dokooptowac nowych członków w miejsce ustepujacych /do 3 osób/

4. Uchwały władz Klubu zapadaja zwykła wiekszoscia głosów przy obecnosci co najmniej

½ ogólnej liczby Członków uprawnionych do głosowania, jeżeli Statut nie stanowi

inaczej. Uchwały Wlanego Zgromadzenia podjete w drugim terminie sa ważne bez

wzgledu na liczbe obecnych.


WALNE ZGROMADZENIE KLUBU

§ 18.

1. Walne Zebranie Klubu jest najwyższa władza Klubu.

2. Walne Zgromadzenie odbywa sie co 4 lata.

3. Termin miejsce i porzadek obrad walnego zebrania ustala Zarzad, podajac te dane do

wiadomosci Członków nie pózniej niż dwa tygodnie przed terminem Walnego Zebrania

/telefonicznie badz listownie/

4. Do kompetencji Walnego zebrania członków klubu należy:

1/ Uchwalenie głównych kierunków działania Klubu,

2/ Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdan Zarzadu, Komisji Rewizyjnej i Sadu

Koleżenskiego z ich działalnosci, wniosków zgłoszonych przez Zarzad, Komisje

Rewizyjna i Sad koleżenski, oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie,

3/ Udzielanie absolutorium ustepujacemu Zarzadowi Klubu na wniosek Komisji

Rewizyjnej i Przewodniczacego Sadu Koleżenskiego,

4/ Wybór Prezesa Zarzadu, Przewodniczacego Komisji Rewizyjnej i

Przewodniczacego Sadu Koleżenskiego,

5/ Wybór członków Zarzadu, Komisji Rewizyjnej i Sadu Koleżenskiego

6/ Uchwalanie zmian Statutu Klubu,

7/ Podejmowanie uchwał w sprawie rozwiazania Klubu,

8/ Podejmowanie innych uchwał w sprawach wniesionych przez członków lub

władze Klubu.

§ 19.

W Walnym Zebraniu członków Klubu biora udział:

1/ Z głosem decydujacym- członkowie zwyczajni i honorowi,

2/ Z głosem doradczym- przedstawiciele członków wspierajacych, oraz inne osoby

zaproszone przez Zarzad.

§ 20.

Nadzwyczajne Walne Zebranie członków Klubu zwoływane jest przez Zarzad Klubu:

1/ z własnej inicjatywy,

2/ na żadanie Komisji Rewizyjnej w nastepujacych przypadkach:

- nie zrealizowanie przez Zarzad uchwał Walnego Zebrania

- nie zrealizowanie przez Zarzad wniosków pokontrolnych Komisji Rewizyjnej

- likwidacja którejs z działalnosci Statutowej.

3/ na żadanie co najmniej 1/5 ogólnej liczby członków Klubu.

Nadzwyczajne Zebranie zwoływane jest najpózniej w terminie 2-ch miesiecy od daty podjecia

uchwały lub zgłoszenia wniosku /żadania/.

§ 21.

1. Zarzad Klubu jest najwyższa władza Klubu w okresie miedzy Walnymi Zebraniami

Klubu..

2. Zarzad Klubu składa sie z 5 osób.

3. Do zakresu działania Zarzadu Klubu należy:

1/ kierowanie działalnoscia i reprezentowanie go na zewnatrz,

2/ kierowanie działalnoscia gospodarcza Klubu,

3/ uchwalanie planów pracy i budżetu Klubu,

4/ ustalanie wysokosci składek członkowskich,

5/ powoływanie i rozwiazywanie Komisji Statutowych i innych jednostek, oraz

zatwierdzanie ich regulaminów,

6/ zwoływanie i przygotowanie Wlanego Zebrania członków Klubu,

7/ załatwianie spraw bieżacych wynikajacych z działalnosci Klubu,

8/ wybór delegacji na zjazdy federacji,

9/ składanie corocznych sprawozdan z działalnosci Klubu po zweryfikowaniu bilansu

Klubu,

10/ zatrudnianie pracowników.

§ 22.

1. Zarzad Klubu składa sie z:

- Prezesa Zarzadu

- V-ce Prezesa Zarzadu ds. Organizacyjno-Sportowo-Turystycznych

- Sekretarza Zarzadu

- Skarbnika Zarzadu

- Członka Zarzadu

2. W razie zwolnienia sie stanowiska Prezesa klubu, zarzad wyznaczy pełniacego obowiazki

Prezesa Zarzadu do czasu najbliższego Walnego Zebrania.


KOMISJA REWIZYJNA

§ 23.

1. Komisja Rewizyjna składa sie z 3 członków wybranych przez Wlane Zgromadzenie

Klubu i wybiera sposród siebie przewodniczacego i sekretarza.

2. Do zakresu działalnosci komisji Rewizyjnej należy:

1/ Kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalnosci Klubu ze

szczególnym uwzglednieniem gospodarki finansowej,

2/ Wystepowanie do zarzadu Klubu z wnioskami pokontrolnymi,

3/ Składanie Walnemu Zebraniu Klubu sprawozdan ze swej działalnosci, oraz

wystepowanie z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium ustepujacemu

Zarzadowi Klubu,

4/ W razie zwolnienia stanowiska Przewodniczacego Komisji Rewizyjnej, komisja

sposród swoich członków wyznaczy pełniacego obowiazki Przewodniczacego

Komisji Rewizyjnej do czasu najbliższego Walnego Zebrania.

§ 24.

Szczegółowy tryb działalnosci Komisji Rewizyjnej okresla jej regulamin ustalony przez

komisje Rewizyjna Klubu.

§ 25.

Członkowie Komisji Rewizyjnej maja prawo brac udział we wszystkich zebraniach Zarzadu z

głosem doradczym.


SĄD KOLEŻENSKI

§ 26.

1. Sad Koleżenski w składzie 3 osób wybierany jest przez Walne Zebranie członków Klubu,

2. Przewodniczacego wybieraja sposród siebie członkowie Sadu.

3. Szczegółowy tryb działalnosci Sadu okresla regulamin ustalony przez Sad Koleżenski.

4. W razie zwolnienia stanowiska Przewodniczacego Sadu Koleżenskiego, Sad Koleżenski

sposród swoich członków wyznaczy pełniacego obowiazki Przewodniczacego Sadu

Koleżenskiego do czasu najbliższego Walnego Zebrania.


JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE KLUBU

§ 27.

1. Inne jednostki organizacyjne Klubu tworzone sa z inicjatywy członków Klubu jako

wewnetrzne jednostki stowarzyszenia.

2. Zakres i rodzaj działalnosci tych jednostek okreslaja jego regulaminy zatwierdzone przez

Zarzad Klubu.

§ 28.

1. Na majatek Klubu składaja sie nieruchomosci, ruchomosci i fundusze.

2. Na fundusze składaja sie:

- wpływy z wpisowego i składek członkowskich,

- dotacje i darowizny,

- wpływy z działalnosci Statutowej i gospodarczej,

- dochody z innej działalnosci, na która klub otrzymał odrebne zezwolenie

własciwych organów,

- inne wpływy.

3. Klub ma prawo powoływac fundacje.

4. Dla ważnosci oswiadczen w zakresie praw i obowiazków majatkowych Klubu wymagane

jest zgodne współdziałanie i podpisy Prezesa oraz Skarbnika klubu.

§ 29.

1. Rozwiazanie Klubu wymaga uchwały Walnego Zebrania Klubu podjetej kwalifikowana

wiekszoscia głosów członków /w ilosci minimum 2/3 / uprawnionych do głosowania.

2. W razie rozwiazania Klubu Walne Zgromadzenie powołuje Komisje Likwidacyja i

okresla cele, na które przeznaczony bedzie majatek Klubu.


Statut niniejszy zatwierdziło zebranie członków STOWARZYSZENIA KLUB

SAMOCHODÓW TERENOWYCH ŻUBRY KRAKÓW

Dzien 21 maja 1999.

Statut niniejszy zgodnie z przepisami prawa wpisany został do rejestru Sadu Ok.regowego w

Krakowie w dniu 17.11.1999r. Pod nr. 1681.- SAD OKREGOWY w Krakowie WYDZIAŁ I

CYWILNY Rejestracja Zw. Zaw. Stowarzyszen Oddziałów Federacji i Czasopism 31-547

Kraków, ul. Przy Rondzie 7, tel. /012/ 619-58-64.

Poprawiony: środa, 11 stycznia 2012 12:53

 
Polecamy i zapraszamy !
Szlakami Jury 2016
03-05.06.2016
Facebook Fanbox 1.5.x.0
Free Joomla Templates by JoomlaShine.com